تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - جشنواره فعال یاددهی- یادگیری بارویکرد به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

جشنواره فعال یاددهی- یادگیری بارویکرد به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم

جشنواره
روش های فعال یاددهی – یادگیری
با رویکرد به کار گیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & communication technology (فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی-ICT)

    تحولات چشمگیری که در اثر ورود کامپیوتر و اینترنت به عرصه ی اجتماع در ابعاد مختلف زندگی انسان امروزی به وجود آمده است هم اکنون به چنان شتابی رسیده که تمامی ساختارهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی......

بسم اللّه الرحمن الرحیم

جشنواره
روش های فعال یاددهی – یادگیری
با رویکرد به کار گیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & communication technology (فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی-ICT)

    تحولات چشمگیری که در اثر ورود کامپیوتر و اینترنت به عرصه ی اجتماع در ابعاد مختلف زندگی انسان امروزی به وجود آمده است هم اکنون به چنان شتابی رسیده که تمامی ساختارهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی اجتماع را در سراسر دنیا با تغییر شگرف مواجه کرده است.
    سرعت و عمق تحولات به گونه ای بوده که امروزه بقا و تداوم پیشرفت های علمی و اقتصادی دنیا به پیشرفت در صنعت عظیم کامپیوتر و فناوری اطلاعات وابستگی تام و تمام پیدا کرده است. در چنین شرایطی که همگامی با کاروان پرشتاب فناوری های رایانه ای به امری کلیدی و مهم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شده است، لزوم ایجاد تغییر در شیوه های آموزشی و همگامی آن با آخرین یافته های عملی ضرورت تام دارد. جشنواره روش های فعال یاددهی – یادگیری با رویکرد به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش می کند تا با بکارگیری ICT در کلاس درس توانایی های معلمان را در شیوه های مختلف تدریس و ارتقای سطح کیفی آموزش ایجاب نماید.

اهداف کلی
-  مقاصد وانتظارات با واژه های غیر رفتاری و مبهم، اما قابل    دسترسی بیان می گردد.
-  اهداف کلی درسی، هدف های درسی را در همه ی ابعاد یادگیری (شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی) مشخص می کند.
-  رسیدن به اهداف کلی درسی در یک تدریس نیازمند رسیدن به اهداف جزئی آن است که فرآیند نسبتاً پیچیده ای است.
-  اهداف کلی درسی از طریق افعال غیر رفتاری بیان می شود.
-  نتایجی است که انتظار است پس از آموزش یک موضوع درسی عاید دانش آموزان شود.

اهداف رفتاری
-  از اهداف کلی سرچشمه می گیرند اما در مقایسه با آنها محدودتر و مشخص تر است.
از ویژگی های مهم اهداف رفتاری، قابل اندازه گیری و قابل تشخیص بودن آنها است.
در این نوع هدف، انتظارات به صورت مشخص و رفتاری از فراگیرندگان خواسته می شود و حتی میزان تحقق این اهداف بر اساس یک ملاک مشخص می گردد.
اهداف رفتاری به نحو روشن و عملیاتی انتظار از یادگیری را مشخص و حد یادگیری را برای فراگیرنده و معلم معین می کند و معمولاً با افعال و جملات رفتاری بیان می شود.
اهداف رفتاری به آن دسته از هدف های تدریس گفته می شود که نوع رفتار و قابلیت هایی را که انتظار داریم یادگیرنده پس از یادگیری مطلبی خاص بدانها برسد معین می کند.
روش تدریس
از عناصر مهم برنامه درسی و طراحی آموزشی، انتخاب و اجرای مناسب روش تدریس است.

روش تدریس، مهم ترین قسمت الگوی طراحی آموزشی است، زیرا محتوا، رسانه ها، ارزشیابی و کلیه مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار گرفته و ما را به همه اهداف          می رساند.

هنر معلم در چگونگی انتخاب و اجرای روش های تدریس نمایان می شود.
مدل کلاس و گروه آموزشی
گروه بندی کلاس بر اساس تعداد دانش آموزان

انتخاب سرگروه برای هر یک از گروه ها

مدل سنتی با قابلیت تبدیل به گروه های کوچک

و...
رسانه ی آموزشی ویژه
نظیر استفاده از رایانه
اینترنت
فیلم
اسلاید
دیسکت
سی دی
ویدئو پروجکشن
وسایل آزمایشگاهی
و...
ایجاد ارتباط و انگیزه سازی
لازمه هر شروعی، ایجاد ارتباط مطلوب و فضا سازی است.

قبل از شروع درس سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب و بررسی وضع ظاهری دانش آموزان و...

مهارت های انگیزه ساز آغازین بسیار فراوان است.  نظیر:
1- نمایش یک فیلم کوتاه
2- نشان دادن چیزی جذاب
3- یک اقدام غیر عادی و سوال انگیز
4- بهره گیری از افراد خارج از کلاس
5- پرسش تحریک آمیز
6- تغییر مکان تدریس
7- اجرای یک نمایش کوتاه و...

ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تشخیصی قبل از ارائه تدریس جدید صورت گرفته و دارای اهداف زیر است:

1- بررسی و شناسایی دانش های قبلی فراگیرندگان

2- انتخاب و تصمیم گیری برای ادامه جریان تدریس

3- همگن ساختن اطلاعات فراگیرندگان در خصوص موضوع تدریس

4- ارزشیابی از میزان تحقق درس های قبلی

فعالیت های معلم – دانش آموز
به انجام رساندن این فعالیت ها مهم ترین قسمت تدریس محسوب می شود.
در جریان تدوین فعالیت ها، توجه به موارد زیر، تدریس را فعال و موثر می کند.
• به کار کیری مناسب و مطلوب رسانه ها
• هدایت دانش آموزان به صورت مشارکت مطلوب در گروه
• توجه به مهارت ها و دست ورزی های دانش آموزان
• ایجاد فضا و زمینه مناسب برای تفکر دانش آموزان
• زمینه سازی برای کشف اصول و مفاهیم به جای انتقال آنها
• رعایت ترتیب و توالی در تدریس
• توجه به ابداعات و خلاقیت های فراگیرندگان
• به کار گیری روش های مطلوب تشویق
• استفاده از روش های یادگیری تعاملی، شیوه های متنوع و رویکرد های متفاوت یادگیری
• داشتن دید مثبت نسبت به توانایی های بالقوّه شاگردان و اشتیاق آنان به یادگیری
ارزشیابی تکوینی (مرحله ای)
درجریان تدریس و پس از هر درس یا مفهوم انجام می شود و برای تعیین وضعیت فراگیرندگان در روند تدریس است.
این نوع ارزشیابی بر یک یک مراحل نظارت دارد، نقایص  فعالیت ها را اصلاح می کند و به بهبود و بازنگری می انجامد.
ارزشیابی مرحله ای در جریان فعالیت های معلم و دانش آموز نقش مهمی ایفا می کند و به ویژه سبب تقویت حس مشارکت و تعامل موثر می شود و این امکان را به وجود می آورد که معلم بر بازخورد فعالیت های کلاسی به صورت مستمر نظارت داشته باشد.
هدف از اجرای ارزشیابی تکوینی، تشخیص میزان تحقق انتظارات آموزش و پرورش از یکایک مراحل تدریس است.
ارزشیابی پایانی (مجموعه ای)
در پایان مراحل تدریس انجام می شود و معلم آن را برای تعیین عملکرد خود برگزار می کند.

بر اساس این نوع ارزشیابی در مورد اثربخشی تدریس قضاوت می شود و انتظار میرود فراگیرندگان به کلیه اهداف از پیش تعیین شده کلّی و رفتاری برسند.
فعالیت های خلّاقانه دانش آموز
وقتی دانش آموز مفاهیم و مهارت های مکتسبه در کلاس درس را با هم ترکیب کند و در یک راه یا راه های جدید ومتفاوت به کار بندد.
پیش بینی رویدادها و اتفاقاتی که ممکن است در اثر جابجایی فضای مدرسه به اماکن دیگری از قبیل جنگل ، مناطق بیابانی و... اتفاق بیافتد.
تکالیف خلّاقیتی، قدرت خلاقیت، ابتکار شخصی، قدرت تخیّل و خود راه بری را در شاگردان پرورش می دهد.
اهداف: پرورش قدرت تخیّل و تفکّر دانش آموزان در خلق و ابداع آثار با توجه به علایق و استعدادهایشان
پرورش قدرت تفکر و تخیل دانش آموزان در ارائه طرح ها و روش های ابتکاری برای حل مسائل خاص
تقویت حس خود شناسی و اعتماد به نفس در دانش آموزان
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)1
تکالیف:
-  یکی از راه های برقراری ارتباط بین آموزش های مدرسه ای و جامعه، تکالیف دانش آموزی است.
تکلیف، حلقه اتّصال آموخته های درون مدرسه و کار بست های عملی در زندگی روزمره دانش آموزان است و هرچه این اتّصال منطقی تر و موثر تر باشد، یادگیری پایدارتر و کاربردی تر خواهد شد.
تکلیف دانش آموزی حلقه اتّصال و انتقال آموخته های کلاس و مدرسه به فضای خارج و به عرصه زندگی است و کاربست علوم و فنون به حساب می آید.
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)2
انواع تکالیف:
                 
                 الف) از نظر محتوا 1)تکالیف تمرینی
                                         2)تکالیف آماده سازی و آمادگی
                                         3)تکالیف بسطی و امتدادی
                                         4)تکالیف خلاقیتی

                   ب) از نظر ساختار و شیوه ی ارائه 1)تکالیف عمومی
                                                             2)تکالیف گروهی
                                                             3)تکالیف انفرادی

تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)3
تکالیف تمرینی:

به صورت کتبی ارائه می گردد.
برای تثبیت یادگیری و فعالیت های خواندن و کار های تمرینی و انفرادی به کار گرفته می شود.
از قدیمی ترین و با سابقه ترین انواع تکلیف است.
این تکالیف مهارت ها و دانش های کسب شده را تقویت می کند.
اکثر تکالیف تمرینی، غیر تخیلی، غیر خلاق، تکراری و خسته کننده است.

تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)4
تکالیف آماده سازی و آمادگی:

برای آماده کردن شاگردان جهت درس های روزهای بعد به کار می رود.
معمولاً به صورت مطالعه خارج از کتاب درسی، جمع آوری اطلاعات مواد قبل از کنفرانس در کلاس درس و ... انجام می پذیرد.
این نوع تکالیف همانا وادار کردن دانش آموزان به کسب    زمینه ی مناسب اطلاعاتی جهت آماده شدن برای دروس و مباحثه های روز بعد است.
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)5
تکالیف بسطی و امتدادی:
این نوع تکلیف شاگرد را به فراسوی کارها و فعالیت های کلاسی سوق می دهد.
تکالیف بسطی به صورت پروژه های دراز مدت و از طریق فعالیت های حل مسئله تحقق پیدا می کند.( موضوعی در کلاس تدریس می شود و ادامه آن در منزل و به صورت فردی انجام  می گیرد)
این نوع تکلیف بر تولید دانش استوار است، نه بر تکرار و تکثیر آن و در امتداد فعالیت های آموزشی به صورت انفرادی و در خارج از محیط مدرسه صورت می گیرد.
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)6
تکلیف خلاقیتی:

وقتی دانش آموز مفاهیم و مهارت های مکتسب در کلاس درس را با هم ترکیب کند و در یک راه یا راه های جدید و متفاوت به کار بندد، تکلیف خلاقیتی انجام داده است.

این فعالیت (تکلیف) ، قدرت خلاقیت ، ابتکار شخصی، تخیل و خود راه بری را در شاگردان پرورش می دهد.
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)7
تکالیف عمومی:

آن دسته از فعالیت ها و تمرین هایی که الزاماً به عموم فراگیرندگان ارائه می شود و اغلب از نوع تمرینی یا آماده سازی است.

حجم این نوع تکالیف نباید زیاد باشد.

بی دقتی در ارائه این نوع تکالیف سبب می شود که دانش آموزان آن را کسل کننده تلقّی کنند.
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)8
تکالیف گروهی:
اهداف سطوح بالای یادگیری به صورت گروهی یا پروژه ای به دانش آموزان واگذار می شود.
معلم بر اساس توانایی هر گروه موضوعات مناسبی را مطرح  می کند.
تکلیف گروهی با توجه به مشارکت دانش آموزان و علایق آنان ارائه می شود.
معلم برای هر گروه چند موضوع تعیین می کند و آنها از طریق تصمیم جمعی یکی را انتخاب و اجرا می کنند.
تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)9
تکالیف انفرادی:
یکی از روش های توجه و کمک به شکوفایی فردی، دادن تکالیف انفرادی به دانش آموزان است.
برای ارائه تکالیف باید به توانایی ها، علایق و بنیان های ذهنی و فکری فراگیرندگان توجه نمود.

 

تهیّه و تنظیم:   کیومرث احمدنژاد  -   سرگروه علوم تجربی استان گیلان



viagra gunstig online kaufen
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.
How do you get taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:42 ق.ظ
Its such as you learn my mind! You appear to understand a lot approximately this, such as you wrote the
e book in it or something. I feel that you just could do
with a few % to pressure the message home a bit, however instead of
that, this is excellent blog. A great read. I'll definitely
be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید