تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت دوم)

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت دوم)

 

آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت دوم)

یکای استاندارد زمان طول جرم

کمیتهای فیزیکی

خطاهای اندازه گیری

مقدار واقعی کمیت

کمیتهای اصلی و فرعی

اندازه گیری طول

آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت دوم)

 

یکای استاندارد زمان- طول- جرم

 الف)یکای استاندارد زمان برای زمان تعریف مشخصی وجود ندارد. بعضی گفته اند زمان چیزی است که با ساعت اندازه گیری می شود یا زمان بستر رویدادهاست . آنچه مسلم است زمان عاملی است که با آن پیش و پس بودن رویدادها را نسبت به هم مشخص می کنیم برای مشخص شدن لحظه ی وقوع یک رویداد (t)مانند لحظه ی رها کردن یک قطعه سنگ یا لحظه ی پیدایش برق در آسمان به تعیین یک مبدا نیازمندیم. مبدا معمولا لحظه ی پیدایش یک رویداد مشخص و تکراری مانند طلوع یا غروب خورشید یا عبور زمین از یک نقطه ی خاص از مدار آن است(t=0). گاهی فاصله ی زمانی از شروع تا پایان یک رویداد را باید محاسبه ها وارد کنیم. این مدت را بازه ی زمانی گویند و برابراست باt

 مساوی است با زمان اولیه منهای زمان ثانویه. مثلا اگر در لحظه ی اول سنگی را رها کنیم و در لحظه ی دوم به زمین می رسد جابه جایی این سنگ دربازه ی زمانیt مساوی است با زمان اولیه منهای زمان ثانویه صورت گرفته است. برای تعیین بازه ی زمانیt به زمان سنج نیاز داریم . نخستین زمان سنج ساده و طبیعی انسان نبض خودش بود که مشخص می کرد در فاصله ی دو لحظه چند با نبضش می زند. به دلیل آنکه فاصله ی زمانی میان دو ضربان نبض ثابت نیست و این مدت نیز کوتاه است شبانه روز یعنی مدت زمانی که زمین یک بار به دور محورش می گردد مبنای اندازه گیری زمان قرار گرفت . سپس این مدت را به 24 قسمت تقسیم کردند و هر قسمت را یک ساعت نامیدند . هر ساعت را به 60 دقیقه و هر دقیقه را به 60ثانیه تقسیم کردند و به عنوان یکای زمان برگزیدند. اندازه گیریهای دقیقتر نشان داد که مدت شبانه روزها با هم برابر نیست و سالها نیز با هم تفاوت دارند و نمی توان ثانیه را از روی حرکت وضعی یا انتقالی زمین به طور دقیق تعریف کرد.

امروز ثانیه را با استفاده از دوره ی تناوب تابش گسیل شده از اتم سزیم که همواره ثابت است به صورت زیر تعریف می کنند:

((ثانیه زمانی است معادل 770،631،192،9 برابر دوره ی تناوب تابش مربوط به گذار الکترون میان دو تراز بسیار ظریف وابسته به حالت بنیادی اتم سزیم133 .))

ب)یکای استاندارد طول در سال 1795/1174 مجمعی از دانشمندان در فرانسه تشکیل شد . در این مجمع با استفاده از کمیتهای طبیعی یکای طول و یکای جرم را برگزیدند . برای یکای طول یک چهل میلیونیم محیط نصف نصف النهار زمین را با نام متر انتخاب کردند . برای اندازه گیری محیط زمین بخشی از طول نصف النهار زمین را از روی آن مشخص کردند و نمونه ی اصلی متر را با استفاده از این تعریف ساختند. این متر نمونه میله ای از آلیاژ اینوار است که از 90%پلاتین و 10% ایریدیم تشکیل شده است . سطح مقطع این میله cm 5/1 مربع و جرم آن kg3 و طولش cm 102 است . روی این میله دو علامت به فاصله ی  1m از هم قرار دارد پس از ساختن نمونه ی اصلی متر نمونه های فراوانی از روی آن تهیه کردند که در فرانسه و سایر کشورهای جهان به کار می رفت.

با گسترش علم و فن آوری معلوم شد که برای یکای متر دقت بسیار بالاتری لازم است. از این رو متر را با استفاده از طول موج تابشی به رنگ نارنجی قرمز اتم کریپتون 86 انتخاب کردند. در سال 1983/ 1362  تعریف متر را با استفاده از سرعت نور در خلا که با دقت بسیار اندازه گیری شد به صورت زیر برگزیدند :

مترمسافتی است که نور در 1بر روی 458،792،299 ثانیه در خلا می پیماید . باید توجه داشت که سرعت نور در خلا 458،792،299= cمتر بر ثانیه است.

پ)یکای استاندارد جرم-ابتدا جرم یک دسیمتر مکعب (=یک لیتر) آب خالص در حداکثر چگالی به عنوان یکای جرم برگزیده شد . سپس استوانه ای از جنس لاتین و ایریدیم برابر جرم تعریف شدخه ساختند و آن را نمونه ی اصلی یکای جرم قرار دادند . اندازه گیری ها دقیق بعدی نشان داد که نمونه ی اصلی جرم به اندازه ی 027/0 گرم سنگینتز از جرم یک دسیمتر مکعب آب در حداکثر چگالی است.

امروزه سه یکای اصلی ذکر شده به علاوه ی چهار یکای مقدار ماده ، جریان الکتریکی ،دما و شدت نور دستگاه یکاهایی را تشکیل می دهند که دستگاه بین المللی یکاها (SI) نامیده می شود.

 

 

 

 

کمیت های فیزیکی

هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد کمیت فیزیکی است. کمیت ها را به :اصلی و فرعی ، نرده ای و برداری ،اندازه پذیر و اندازه ناپذیر دسته بندی می کنند کمیت های طول ، جرم ، زمان ، دما ، شدت جریان و مقدار ماده از کمیت های اصلی و بقیه فرعی هستند . کمیت هایی که اندازه ی آن ها با یک عدد و یکا مشخص می شود نرده ای و آن هایی که علاوه بر عدد و یکا جهت نیز برای مشخص شدن آنها لازم است کمیت های برداری هستند.به کمیت هایی که با نمونه ای از همان کمیت سنجیده می شوند کمیت های اندازه پذیر می گویند. طول ، جرم و نیرو را که با متر ، کیلوگرم و نیوتون که اندازه های مشخصی از همان کمیت ها هستند اندازه می گیرند ، کمیت های اندازه پذیر گویند.

این گونه کمیت ها ، قابلیت جمع و تفرق دارند . کمیت های اندازه ناپذیر را فقط با علامتگذاری های قراردادی می توان مشخص کرد . برای مثال دما ، کمیتی اندازه ناپذیر است و آن را با علامتگذاری های قراردادی مشخص می کنند . دما با استفاده از یکی از تغییراتی که بر ماده صورت می گیرد مشخص می شود . این تغییرات می توانند انبساط و انقباض ، تغییر چگالی ، تغییر فشار در گازها ، تغییر مقاومت الکتریکی در رساناها ، تغییر طول موج تابشی باشند. توجه داریم که دمای یک جسم بر حسب درجه بندی های مختلف ، متفاوت است . ضمنا درست نیست که بگوییم: «آب 60درجه ،دوبار گرم تر از آب 30درجه است.»

اندازه هر کمیت: اندازه ی هر کمیت عددی برابر نسبت آن کمیت به یکای آن کمیت است. به عبارت دیگر اندازه ی کمیت مشخص می کند که آن کمیت چند برابر یکای آن است و یا آن یکا چند بار در آن کمیت میگنجد . برای مثال ،اگر طول استخری 20 متر باشد ، آن طول 20 برابر طول مشخص و معین یک متر است. اندازه ی هر کمیت دو جزء دارد:عدد و یکا . یکا را در لاتین جلوی عدد و در فارسی بعد از عدد قرار می دهند . مثلا نوشته می شود:6m یا 10A(6 متر یا 10 آمپر است). اگر یکا به افتخار دانشمندی نام گذاری شده باشد ، حرف اول آن نام را با حرف بزرگ می نویسند و در غیر این صورت از حرف کوچک استفاده می شود. مثلا می نویسم 20c یا 10N و 5m (20کلوین یا 10 نیوتون و 5 متر).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطاهای اندازه گیری 

معمولا اندازه گیری ها کاملا دقیق نمی باشند و با خطاهایی همراه هستند . با تکرار اندازه گیری و دقت می توان خطاها را کاهش داد ؛ ولی نمی توان آن ها را از بین برد . خطاها سه دسته اند : خطای شخصی ، خطای سیستماتیک و خطای اتفاقی.

خطای شخصی: این نوع خطا به وضع روانی و رفتارهی شخصی بستگی دراد. مثلا بعضی از افراد در خواندن بعضی اعداد یا درجه ها اشتباه می کنند یا آن که به جای خواندن عدد و درجه ای که دستگاه نشان می دهد نتیجه یا عددی را که انتظار دارند ، ثبت و ضبط می کنند.

 خطای سیستماتیک: این خطا مربوط به دستگاه اندازه گیری است . مثلا ترازویی همواره جسمی را سبک تر یا سنگین تر از آن چه واقعیت دارد، نشان می دهد.

خطای اتفاقی: ممکن است در هنگام اندازه گیری تغییرات دما، به طور اتفاقی تغییرات فشار روی دهد و بر ابزار اندازه گیری و نتیجه ی آزمایش ها اثر بگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

مقدار واقعی کمیت

اندازه ای که از راه اندازه گیری به دست آید ،همواره با مقدار واقعی کمیت برابر نیست . برای آن که مقدار واضعی تا حد امکان به دست اید کمیت مورد نظر چند بار اندازه گرفته می شود و آن گاه معدل اندازه ها به دست می آید.

 

خطای مطلق: خطای مطلق هر اندازه گیری برابر است با تفاوت اندازهی به دست آمده و میانگین اندازه ها .خطای مطلق را با x نشان می دهیم.

 

خطای نسبی : نسبت خطاهای مطلق هر اندازه گیری به مقدار واقعی آن کمیت (معدل اندازه ها ) را خطای نسبی آن اندازه گیری می نامند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیت های اصلی و فرعی

اگر روزی کسی از ما بپرسد :«جهان چیست »؟

در پاسخ می گوییم :«جهان فضایی یا حجمی بسیار گسترده است که در آن ماده به شکل متراکم یا پراکنده در جاهایی از آن قرار دارد.»

ماده به صورت ذره های جدا از یکدیگر است . این ذره ها به شکل مجزا از هم و یا به شکل مجموعه می توانند جا به جا شوند و تغییرات را در جهان به وجود آورند . زمان ،کمیتی است که از روی تغییرات و پیش و پس بودن رویدادها برای ما قابل احساس و اندازه گیری می شود .

برای فهم و درک حجم و فضا می توان از نقطه شروع کرد. هرگاه نقطه ای حرکت کند ،خط به وجود می آید . طول خط را می توان به طور مستقیم اندازه گرفت. اگر خط به موازات خود انتقال یاد و یا حول محوری که از آن می گذرد ، بگردد، سطح به وجود می آید . اندازه گیری هر سطح با استفاده از اندازه گیری دو خط محاسبه و مشخص می شود . اگر سطح به موازات خود انتقال یابد و یا حول محوری بگردد که درون آن است حجم به وجود می آید. اندازه گیری حجم با استفاده از اندازه گیری سه بعد محاسبه می شود.                     

                                            

 

                                _____________________         ___________________               .

                                _____________________                       خط                                 نقطه

                                _____________________

                                _____________________

                                _____________________

                                   سطح

       حجم

بنابراین برای درک ،فهم و اندازه گیری حجم و فضا به شناختن طول و اندازه گیری آن برمی گردیم . از این رو ،«طول» را یک کمیت اصلی و «حجم» را که با استفاده از آن تعریف و مشخص می شوند ، کمیتهای فرعی می نامیم.

کمیت های اصلی که دارای یکاهای با تعریف مستقل هستند ،عبارتند از: طول ،جرم ، زمان ،دما و شدت جریان . کمیت هایی را که با استفاده از کمیت های اصلی تعریف می شوند کمیت های فرعی می نامیم . بعضی از این کمیت ها عبارت اند از :سطح ،جرم ، سرعت ، شتاب ، نیرو ، کار ، توان و مقدار الکتریسیته .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری طول

اندازه گیری طول ، حجم و وزن از آن زمان معمول شد که داد و ستد و کشاورزی به وجود آمد . وقتی آدمی به کشاورزی پرداخت ، میزان بذری که برای هر قطعه زمین لازم بود ، زمان کاشت ،ترتیب آب دادن،هنگام برداشت و مقایسه ی محصول زمین های مختلف ،او را به کار اندازه گیری وزن ، طول و زمان وادار کرد . مبادله ی کالاها ، خرید و فروش اجناس و ساختن آلات و ابزار ، دقت اندازه گیری او را بیشتر کرد.

در ابتدا اندازه گیری ،مقایسه ی دو چیز با یکدیگر بود . مثلا اگر می خواستند دو نفر قد را با هم مقایسه کنند ، آن دو در کنار هم می ایستادند و با هم مقایسه می شدند. چنانچه می خواستند بلندی تیرهایی را مشخص کنند که برای سقف کلبه های خود به کار می بردند ، آن ها را در مجاورت هم قرار می دادند و بلندترین و کوتاه ترین آنها را مشخص می کردند . این روش اندازه گیری و مقایسه ادامه داشت تا آن که مقیاس ها و ایزار اندازه گیری انتخاب و تهیه شد و مورد قبول قرار گرفت و رواج یافت.

نخستین مقیاس های مورد قبول برای اندازه گیری طول ، وزن و حتی زمان ، استفاده از اعضای بدن انسان بود . بند انگشت ، وجب یا ارش (فاصله سر انگشت وسطی تا آرنج ) و قدم (گام) ، یکای طول و از ابزار اندازه گیری طول بود . مصریان از پهنای یک انگشت و چهار انگشت چسبیده به یکدیگر برای اندازه گیری طول استفاده می کردند . یونانی ها طول کف پا (فوت) را به عنوان یکای طول به کار می بردند. رومی ها از گام استفاده می کردند. ایرانی ها وجب را به کار می بردند. فاصله ی نوک بینی تا سر انگشت دست در دورترین وضع از یکدیگر نیز به عنوان یکای طول به کار می رفت.

برای اندازه گیری وزن گندم ، جو ، برنج و ذرت ، از کف یک دست (یک مشت ) یا کف دو دست (دو مشت )استفاده می شد .

اندازه گیری زمان های کوتاه از روی نبض یا تنفس و نیز چشم بر هم زدن صورت می گرفت . اما چون اندازه ی اعضای بدن افراد مختلف با هم تفاوت داشت ، کوشش شد که اعضای بدن بزرگان جامعه به عنوان یکای اندازه گیری مشخص شود و مورد قبول قرار گیرد . در زندگی گذشته انسان ، روش های اندازه گیری و مقیاس ها در زمان ها و مکان های مختلف بسیار متفاوت بود چه بسا در دو روستای هم جوار از دو مقیاس مختلف برای اندازه گیری استفاده می کردند .

پیشرفت علم و صنعت در چند قرن اخیر و افزایش داد و ستد با مناطق دور و نزدیک جهان سبب شد که وسایل اندازه گیری دقیق تر شود و توجه به یکای مناسب و همگانی افزایش یابد . نخستین کسی که اقدام به انتخاب یکاهای مشخص و ساده کرد ، کشیشی به نام گابریل موتون از شهر لیون فرانسه بود . او در سال 1670 میلادی /1049 شمسی ، روش ساده مقیاس های دستگاه متریک را پیشنهاد کرد.

 (ادامه دارد)

تهیه و تنظیم : فاطمه قربانی

 8un4zlp
جمعه 1 شهریور 1398 07:20 ب.ظ
9hwpy7c sildenafil generic <a href="http://sildenapharmacy.com/">viagra buy in canada</a> female viagra <a href=http://sildenapharmacy.com/>see this</a>
phanieladaomu
دوشنبه 7 مرداد 1398 09:21 ق.ظ
xprqanmiusje viagra free trial https://forum.vodafone.co.uk/t5/user/viewprofilepage/user-id/687989 - canadian on line viagra cheap viagra 100mg <a href="http://activebookmarks.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">cialis with prescription canada</a>
auanieldxbcjb
یکشنبه 9 تیر 1398 11:57 ب.ظ
bngtvnaufziy how to buy viagra [url=http://northwestpharmacyph.com/]women taking viagra[/url] price of viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canadian</a>
generic viagra cheap
ffanielhvrchy
یکشنبه 2 تیر 1398 11:02 ب.ظ
keneembzbtez viagra mail order http://northwestpharmaciest.com/ - in canada do you need a prescription for viagra cialis online canada <a href="http://canadaviagravscialis.com/">cheapest pharmacy for cialis</a>
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 08:57 ب.ظ

Many thanks. Lots of tips!

generic cialis 20mg tablets generic cialis soft gels we choice cialis pfizer india cialis daily reviews cialis without a doctor's prescription buy cialis online legal the best site cialis tablets cialis tadalafil viagra cialis levitra cialis australian price
http://castdcavin.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:46 ق.ظ

You made your position very nicely!.
buying brand cialis online cialis australian price acheter cialis meilleur pri only best offers 100mg cialis can i take cialis and ecstasy buy cialis cheap 10 mg cialis savings card generic low dose cialis buy generic cialis cialis patent expiration
cialis mail order india
شنبه 1 تیر 1398 01:06 ب.ظ

Information certainly regarded!.
cialis patent expiration cialis generika in deutschland kaufen acheter du cialis a geneve wow cialis tadalafil 100mg cialis dosage recommendations cialis prezzo di mercato cialis venta a domicilio cialis for sale in europa buying brand cialis online cialis sans ordonnance
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

Very well spoken truly. .
cialis generico lilly buying brand cialis online no prescription cialis cheap ou trouver cialis sur le net prescription doctor cialis generic cialis 20mg uk generic cialis cialis dosage amounts interactions for cialis pastillas cialis y alcoho
cialis prices in england
جمعه 31 خرداد 1398 05:32 ق.ظ

Kudos. Lots of information!

purchasing cialis on the internet cialis vs viagra import cialis recommended site cialis kanada cialis daily cost of cialis cvs tarif cialis france cialis 50 mg soft tab viagra vs cialis vs levitra pastillas cialis y alcoho
http://risdile.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:12 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis 5mg billiger canadian cialis generic cialis cialis dosage recommendations cialis wir preise online prescriptions cialis cialis online holland cialis 5mg billiger can i take cialis and ecstasy order cialis from india
http://oreerspad.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:19 ب.ظ

With thanks! Very good stuff.
cialis generico in farmacia enter site very cheap cialis cialis rezeptfrei cialis y deporte cialis prices cialis for bph cialis dose 30mg cialis generico en mexico chinese cialis 50 mg the best choice cialis woman
http://nighkickkitt.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:06 ق.ظ

Good posts. Thank you!
cialis kamagra levitra ou trouver cialis sur le net female cialis no prescription free generic cialis cialis generique comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis en 24 hora cialis prices
http://perseli.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:25 ق.ظ

Truly quite a lot of valuable data!
when can i take another cialis free cialis buying brand cialis online generico cialis mexico cialis efficacit generic for cialis cialis para que sirve cialis 20mg preis cf enter site natural cialis buy cialis online
http://prinelul.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:38 ب.ظ

Good advice. Appreciate it.
cialis 30 day trial coupon cialis daily reviews import cialis buy cialis sample pack we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost preis cialis 20mg schweiz only best offers 100mg cialis buy cialis cialis prices
Cialis prices
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:03 ق.ظ

Really a lot of amazing tips.
generic cialis cialis rezeptfrei cialis billig cialis tablets cialis 05 legalidad de comprar cialis warnings for cialis canadian discount cialis legalidad de comprar cialis can i take cialis and ecstasy
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

Wow loads of beneficial information!
cialis patent expiration cialis tablets australia cialis taglich cialis wir preise american pharmacy cialis cialis uk comprar cialis navarr cialis 10 doctissimo achat cialis en itali cialis 20 mg best price
http://loytruslar.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:09 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
interactions for cialis cialis for sale south africa dose size of cialis are there generic cialis cialis usa cost non 5 mg cialis generici prescription doctor cialis cialis kamagra levitra acheter cialis meilleur pri cialis in sconto
tadalista vs cialis
جمعه 24 خرداد 1398 02:07 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy this.
brand cialis nl generic low dose cialis online prescriptions cialis tadalafilo american pharmacy cialis buy name brand cialis on line il cialis quanto costa order cialis from india generic cialis 20mg tablets weblink price cialis
http://sitethus.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:40 ب.ظ

You made your stand very clearly!.
enter site 20 mg cialis cost tadalafil generic cialis kaufen wo compare prices cialis uk cialis official site cialis 5 mg safe site to buy cialis online cialis cost generic cialis with dapoxetine prices on cialis 10 mg
http://plesatpoul.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:15 ق.ظ

Thanks a lot. Good information!
cialis 20mg cialis 200 dollar savings card cialis lilly tadalafi how to buy cialis online usa acquisto online cialis cialis online purchasing cialis on the internet cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cialis en mexico precio
http://uriftaf.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:05 ب.ظ

You actually expressed it superbly!
cialis para que sirve cialis side effects get cheap cialis enter site 20 mg cialis cost prix de cialis cialis kaufen bankberweisung we choice free trial of cialis cialis name brand cheap cialis reviews cialis coupon
elanielsgecez
سه شنبه 21 خرداد 1398 11:47 ب.ظ
xhipjfcghvvq price for cialis in canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>order generic cialis from canada</a> buying viagra in canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis from canada discount pricing</a>
liquid viagra
what happens when you take expired viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

Hi, I want to subscribe for this blog to take hottest updates, thus where can i do it please help.
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:55 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis for sale miglior cialis generico cialis prezzo di mercato cialis therapie cialis 5 mg effetti collateral cialis 10mg prix pharmaci brand cialis nl look here cialis order on line cialis pills cialis prezzo in linea basso
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:29 ق.ظ

Awesome material. Thank you.
cialis generika cialis generico lilly cialis great britain viagra vs cialis cialis australian price cialis generico en mexico we choice cialis uk opinioni cialis generico cialis tadalafil online cialis pills boards
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 12:57 ق.ظ

Wow many of good advice.
trust pharmacy canada reviews buy viagra now northwest pharmacies mail order drugstore online canada canadian mail order pharmacies drugs for sale in uk online pharmacies tech school order canadian prescriptions online online pharmacies mexico online pharmacies mexico
cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Terrific write ups. Thanks a lot!
5 mg cialis pharmacie en ligne overnight cialis tadalafil low cost cialis 20mg acheter cialis kamagra india cialis 100mg cost link for you cialis price acquisto online cialis tadalafil 20mg online prescriptions cialis cuanto cuesta cialis yaho
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:15 ب.ظ

Truly a lot of very good material.
cialis online deutschland cialis lowest price cialis generico milano 200 cialis coupon legalidad de comprar cialis cialis coupon cialis cipla best buy order a sample of cialis acheter cialis kamagra online cialis
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:09 ب.ظ

Regards, I like it!
viagra or cialis cialis 100 mg 30 tablet deutschland cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis preise schweiz cialis dose 30mg cialis rezeptfrei click here cialis daily uk canadian cialis buy cialis online legal
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:26 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis 100mg suppliers cialis 10 doctissimo cialis lilly tadalafi cialis 20mg preis cf cialis arginine interactio cialis prezzo in linea basso cialis 20mg prix en pharmacie how to buy cialis online usa cialis kamagra levitra cialis cuantos mg hay
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید