تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل نهم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل نهم علوم سوم راهنمائی

ردیف        سوالات     بارم

1              جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

به موادی كه جریان برق را از خود عبور می‌دهند ........... می‌گویند.           

2              به موادی كه جریان برق را از خود عبور نمی‌دهند .............. می‌گویند.     

3              به الكترونی كه از هستة اتم دور است و به راحتی از اتم جدا می‌شود ........... می‌گویند.                 

4              الكترونهای آزاد با جابه‌جا شدن در داخل رسانا، باعث جابه‌جایی ............ از داخل رسانا می‌شوند. 

5              در فلزات ............. بی‌شماری وجود دارد.                

6              الكترولیت باتری اتومبیل محلول رقیق ................. است.         

7              به تفاوت انرژی پتانسیل دو سر یك مولد الكتریكی ........... می‌گویند.            

8              اختلاف پتانسیل الكتریكی، عامل ایجاد ............ در مدار است.    

9              اختلاف پتانسیل الكتریكی را با وسیله‌ای به نام .............. اندازه می‌گیرند.    

10           واحد (یكای) اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الكتریكی ............ می‌باشد.            

11           مقدار جریان الكتریكی كه در یك مدار جاری است را ............ یا ........... می‌نامند.      

12           شدت جریان را با وسیله‌ای به نام .............. اندازه می‌گیرند.      

13           واحد اندازه‌گیری شدت جریان ............. می‌باشد.       

14           آمپرسنج همیشه در مدار به شكل ......... با بقیه اجزای مدار قرار می‌گیرد.     

15           مقاومت الكتریكی رسانا را با وسیله‌ای به نام ............... اندازه می‌گیرند.     

16           به نوعی اصطكاك كه مانع عبور الكترونها از رسانا می‌شود ............ می‌گویند.            

17           طبق قانون اهم اگر در یك مدار الكتریكی اختلاف پتانسیل را بر مقاومت الكتریكی تقسیم كنیم .............. بدست می‌آید.        

18           به ناحیه‌هایی از آهن‌ربا كه میخ بیشتری جذب می‌كند و خاصیت آهن‌ربایی بیشتری دارد ................ می‌گویند   

19           در آهن‌رباهای حلقه‌ای معمولاً دو سمت بالا و پایین آهن‌ربا ................ را تشكیل می‌دهند.            

20           قطب‌های همنام آهن‌ربا همدیگر را ............. می‌كنند.                 

21           قطب‌های ناهمنام آهن‌ربا همدیگر را .............. می كنند.            

22           ایجاد خاصیت مغناطیسی در یك آهن توسط یك آهن‌ربا حتی بدون تماس با آن را .................... می‌نامند.      

23           اگر دور یك میخ آهنی سیم روكش‌دار پیچیده شود و از آن جریان الكتریكی عبور كند میخ آهن‌ربا می‌شود به این روش ساخت آهن‌ربا ............... می‌گویند.   

24           انرژی الكترون‌ها در برخورد با ذره‌های مرتعش رسانا به ........... تبدیل می‌شود.           

25           هر چه مقاومت الكتریكی یك مدار بیشتر باشد، ................ الكتریكی در آن مدار كم‌تر است.           

26           شدت جریان با مقاومت الكتریكی رابطة ............. دارد.              

27           شدت جریان با ولتاژ (اختلاف پتانسیل) رابطة ............. دارد.     

28           هر وسیله‌ای كه جریان الكتریكی تولید كند .................. نام دارد.               

29           صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

در اجسام نارسانا تعدادی بیشمار الكترون آزاد وجود دارد.               

30           الكترونهای آزاد در دورترین فاصله از هسته قرار دارند.                

31           هر قوه یا باتری دارای دو پایانه مثبت و منفی است.       

32           واحد اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الكتریكی ولت می‌باشد.                

33           عامل ایجاد جریان الكتریكی در مدار مقاومت الكتریكی است.           

34           شدت جریان را با وسیله‌ای به نام ولت‌سنج اندازه می‌گیرند.             

35           آمپرسنج همیشه در مدار به شكل سری (متوالی) بسته می‌شود.         

36           الكترولیت باتری اتومبیل، محلول رقیق كلریدریك اسید است.           

37           یكای اندازه‌گیری مقاومت الكتریكی اهم می‌باشد.             

38           در قانون اهم ولتاژ را بر مقاومت الكتریكی تقسیم می‌كنند و شدت جریان بدست می‌آید.        

39           دریانوردان، از زمان‌های قدیم به كمك آهن‌ربا جهت‌یابی می‌كردند.    

40           اگر یك آهن‌ربا را از نخی آویزان كنیم و آنرا بچرخانیم قطب‌های آن در جهت شرق و غرب قرار می‌گیرند.         

41           قطب‌های همنام آهن‌ربا همدیگر را دفع می‌كنند.              

42           ایجاد خاصیت مغناطیسی در یك آهن با تماس آهن‌ربا را القای مغناطیسی می‌گویند.            

43           برای ساختن آهن‌ربا به روش مالشی باید هر دو قطب آهن‌ربا را در یك سمت آهن مالش دهیم تا آهن‌ربا تولید شود.               

44           گزینه‌ی درست را با علامت × مشخص كنید.

عامل ایجاد جریان الكتریكی در مدار چیست؟ 

الف) اختلاف پتانسیل الكتریكی       ب) مقاومت الكتریكی             

ج)شدت جریان الكتریكی                د) آمپراژ            

45           واحد اندازه‌گیری مقاومت الكتریكی چیست؟

الف) اهم                       ب) ولت                      ج) آمپر                د) پاسكال         

46           جریان الكتریسیته عبارت است از حركت سریع ............

الف)اتم‌ها               ب) پروتون‌ها           ج) الكترونها            د)نوترون‌ها              

47           واحد اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الكتریكی چیست؟

الف) اهم                       ب) آمپر                       ج) ولت                 د) ژول          

48           وسیلة اندازه‌گیری شدت جریان چیست؟

الف) ولت‌سنج            ب) اهم‌متر              ج) آمپرسنج              د) برق‌نما              

49           واحد اندازه‌گیری شدت جریان چیست؟

الف) آمپر                    ب) ولت                  ج) اهم                     د) نیوتن             

50           وسیلة اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل چیست؟

الف) اهم‌متر               ب) ولت‌سنج              ج) آمپرسنج                د) آمپراژ

  كدام وسیله در مدار به شكل سری (متوالی) قرار می‌گیرد؟

الف) ولت‌سنج            ب) آمپرسنج             ج) اهم‌متر             د) هیچكدام              

51           برای ساختن كدام آهن‌ربا جریان الكتریكی لازم است؟

الف) مالشی                             ب) الكتریكی             

ج) القای مغناطیسی                د) الكتریكی و القای مغناطیسی     

52           مایع درون باتری اتومبیل محلول رقیق .............. است.

الف) آب و نمك    ب) سولفوریك اسید     ج)كلریدریك اسید     د) آب و الكل             

53           اگر مقاومت الكتریكی مدار افزایش یابد، شدت جریان در مدار ............. می‌یابد.

الف) كاهش               ب) افزایش                 ج) ثابت                 د) هیچكدام           

54           هر وسیله‌ای كه جریان الكتریكی تولید كند .................... نام دارد.

الف) مولد                ب) آمپرسنج              ج)برقگیر             د) برق‌نما

55           اگر ولتاژ در مدار دو برابر شود، در صورت ثابت ماندن مقاومت آمپراژ چه تغییری می‌كند؟

الف) ثابت می‌ماند                        ب) دو برابر می‌شود     

ج) نصف می‌شود                         د) چهار برابر می‌شود          

56           سؤالات تشریحی

جریان الكتریكی چیست؟             

57           در تخلیه الكتریكی الكترونها چه می‌شوند؟     

58           چه موقع تخلیه الكتریكی صورت می‌گیرد؟    

59           هر قوه دارای چند قسمت است؟ نام ببرید.     

60           چرا در یك مدار اختلاف پتانسیل لازم است؟ 

61           منظور از اختلاف پتانسیل الكتریكی چیست؟ 

62           یكای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الكتریكی چیست؟         

63           وسیلة اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل چیست؟    

64           مقاومت الكتریكی چیست؟            

65           چگونه جریان الكتریسیته تولید گرما می‌كند؟ 

66           یكای اندازه گیری مقاومت الكتریكی چیست؟ 

67           شدت جریان چیست؟   

68           وسیلة اندازه‌گیری شدت جریان چیست؟         

69           واحد (یكای) اندازه‌گیری شدت جریان چیست؟                

70           قانون اهم چه چیزی را بیان می‌كند؟             

71           منظور از قطب‌ آهن‌ربا چیست؟   

72           قطب‌های آهن‌ربا چه اثری بر هم دارند؟        

73           سه روش تولید آهن‌ربا را نام ببرید.              

74           تولید آهن‌ربا به روش مالشی را توضیح دهید.               

75           آهن‌ربای الكتریكی را چگونه تولید می‌كنند؟   

76           القای مغناطیسی چیست؟             

78           چند وسیله نام ببرید كه در آنها آهن‌ربا به كار می‌رود؟    

79           چند وسیلة برقی نام ببرید كه در آنها مقاومت الكتریكی باعث تولید گرما می‌شود؟               

80           رابطة مقاومت الكتریكی با شدت جریان چگونه است؟    

81           مداری كه اختلاف پتانسیل آن 220 ولت است، اگر جریان 20 آمپری از آن عبور كند، مقاومت الكتریكی مدار چند اهم خواهد شد؟         

82           هر یك از توضیحات زیر مربوط به كدام روش ساخت آهن‌رباست؟

الف- یك میخ آهنی كه به یك آهن‌ربای قوی متصل است یك سوزن ته گرد را به خود جذب می‌كند. (                          )

ب- اگر دور یك میخ آهنی سیم روكش‌دار بپیچیم و دو سر سیم را به باتری وصل كنیم میخ آهن‌ربا می‌شود. (               )

ج- اگر یك آهن‌ربا را 50 بار روی یك سوزن آهنی بكشیم سوزن خاصیت آهن‌ربایی پیدا می‌كند. (                      )

83           از مداری كه اختلاف پتانسیل الكتریكی دو سر آن 200 ولت می‌باشد جریانی با شدت 5 آمپر عبور می‌كند مقاومت الكتریكی این مدار چند اهم است؟                 

84           اگر چند عدد قوه و مقداری سیم نازك مسی و یك میخ آهنی داشته باشید چگونه می‌توانید با آنها یك آهن‌ربا بسازید.                 

85           به نظر شما منظور از تمام شدن انرژی باتری چیست؟    

86           در یك جاروبرقی 5 آمپر جریان برقرار است. اگر مقاومت الكتریكی این دستگاه 40 اهم باشد اختلاف پتانسیل مدار را حساب كنید.         

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                  

                               برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید