تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل دوم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل دوم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

اتم به رغم داشتن الكترون و پروتون، ذره‌ای ............. است.           

2             جاذبه‌ی بین یونها با بار ناهمنام را .................. می‌گویند.               

3             تركیب‌های یونی توسط پیوندهای ............. كنار هم قرار گرفته‌اند. 

4             هر ملكول ذره‌ی سازنده‌ی ماده‌ای است كه به آن ................ گفته می‌شود.      

5             اگر نماد شیمیایی عنصرها را حروف الفبا فرض كنیم، .............. كلمه خواهند بود.        

6             اسیدها و بازها جزو ................. به شمار می‌روند.          

7             به موادی كه برای شناسایی اسیدها و بازها به كار می‌روند ................ می‌گویند.          

8             پیوند .................. نوعی جاذبه‌ی بسیار قوی است كه اتم‌ها را در یك ملكول محكم نگه می‌دارد.                  

9             به موادی كه ترش مزه هستند و با فلزها و بازها واكنش می‌دهند .............. می‌گویند.     

10           بازها مزه‌ی .................. دارند.         

11           صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

 آبلیمو و سركه اسید هستند.

به موادی كه یونها سازنده‌ی آنها هستند تركیبات یونی می‌گویند. 

اسیدها و بازها جریان برق را از خود عبور نمی‌دهند. 

ویتامین ث و جوهرنمك از بازها به شمار می‌آیند. 

اسیدها و بازها با هم واكنش می‌دهند و نمك بوجود می‌آورند. 

در تركیب‌های یونی، یونها توسط پیوندهای كووالانسی كنار هم قرار می‌گیرند

به موادی كه برای شناسایی اسیدها و بازها به كار می‌روند الكترولیت می‌گویند. 

به موادی كه ذرات سازندة آنها ملكول است تركیب ملكولی می‌گویند. 

به اتم های باردار یون می‌گویند. 

اسیدها مزه‌ی تلخ دارند.            

12           گزینه‌های صحیح را با علامت (×) مشخص كنید.

كدام ماده اسید نیست؟

الف) سركه                 ب) آبلیمو                ج) جوهرنمك                 د) آمونیاك          

13           كدام ماده باز است؟

الف) آسپرین            ب) ویتامین ث             ج) جوش‌شیرین              د) آبلیمو           

14           كدام ماده با فلزها واكنش می‌دهد؟

الف) سولفوریك اسید                        ب) آمونیاك                

ج) جوش‌شیرین                                 د) مایع سفیدكننده    

15           به اتم‌های باردار ............ می‌گویند؟

الف) تركیب ملكولی                  ب) یون                  ج) اسید               د) باز             

16           كدام ماده شناساگر است؟

الف) آمونیاك           ب) كاغذ لیتموس       ج) سركه            د) جوش‌شیرین               

17           سؤالات تشریحی

پیوند یونی چیست؟                

18           پیوند كووالانسی را توضیح دهید.         

19           تركیب ملكولی چیست؟ یك مثال بزنید. 

20           یون چیست؟           

21           تركیب‌های یونی را با مثال توضیح دهید.             

22           فرمول شیمیایی چیست؟         

23           از فرمول شیمیایی یك تركیب چه می‌فهمید؟          

24           انواع یون را نام ببرید.          

25           یونها چه اثری بر هم دارند؟ 

26           اسیدها را با مثال توضیح دهید.             

27           بازها را با مثال توضیح دهید.               

28           شناساگر را با مثال توضیح دهید.          

29           ویژگی مهم تركیب‌های یونی چیست؟    

30           چرا اتم به رغم داشتن پروتون و الكترون، ذره‌ای خنثی است؟            

31           اتم اكسیژن 8 پروتون در هسته‌ی خود دارد و 10 الكترون به دور آن می‌گردند. این اتم باردار است یا خنثی؟ چرا؟        

32           اتم منیزیم دارای 12 پروتون و 10 الكترون است. این اتم باردار است یا خنثی؟ چرا؟       

33           در گاز متان (4CH) الف- چند نوع عنصر وجود دارد؟ ب- از هر عنصر چند اتم در هر ملكول گاز متان شركت دارند؟ 

34           در اسید كلریدریك (HCL) الف- چند نوع عنصر وجود دارد؟ ب- از هر عنصر چند اتم در هر ملكول اسید شركت دارند؟                

35           در كربن‌دی اكسید (2CO) الف- چه عنصرهایی وجود دارند؟ ب- تعداد اتم های هر عنصر را مشخص كنید. ج- ملكول كربن‌دی‌اكسید چند اتمی است؟      

36           اتم كلر دارای 18 الكترون و 17 پروتون است. الف- این اتم باردار است یا خنثی؟ ب- نوع یون را در اتم كلر مشخص كنید.        

37           غیر الكترولیت به چه موادی می‌گویند؟                

38           به چه موادی الكترولیت می‌گویند؟        

39           منگنز دی‌اكسید یك ماده مركب به فرمول شیمیایی 2Mno است كه به عنوان كاتالیزگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. الف- در یك مولكول این ماده‌ی مركب چند نوع عنصر متفاوت وجود دارد؟ ب- در این ماده‌ی مركب از هر نوع عنصر چه تعداد اتم وجود دارد؟                

40           مدل اتمی بور را برای اتم لیتیم با عدد اتمی 3 و عدد جرمی 7  رسم كنید.         

41           الف- كدام یون و كدام اتم است؟                                       

ب- نوع بار یون را مشخص كنید.        

42           اتم X دارای 92 پروتون و 92 الكترون و 146 نوترون است.

الف- عدد جرمی آن چند است؟

ب- آیا اتم خنثی است؟ چرا؟

            www.oloomdil.ir 

                                بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید