تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل سیزدهم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل سیزدهم علوم سوم راهنمائی

1 جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.
سلول تخم در گیاهان ............. نام دارد.   
2 اندام تولیدمثل نر در گیاهان ............... نام دارد.   
3 تولیدمثل نقش اصلی در ............. به عهده دارد.   
4 تولیدمثل باكتری به روش ............. می‌باشد.   
5 اندام تولیدمثلی گیاهان گلدار ............... است.   
6 میوه از رشد ............. مادگی گل به وجود می‌آید.   
7 انتقال دانه‌ی گرده از روی پرچم بر روی مادگی را ............... می‌گویند.   
8 از مهمترین ویژگی‌هایی كه جانداران را از موجودات بی‌جان متمایز می‌كند ........ است.   
9 پراكنده شدن دانه‌های گرده به منظور قرار گرفتن روی كلاله‌ی مادگی را ............. می‌گویند.   
10 پراكنده شدن دانه‌های گرده به منظور قرار گرفتن روی كلاله‌ی مادگی را ............. می‌گویند.   
11 زمان مناسب تولیدمثل در برخی جانوران مثل پستانداران و پرندگان................... نام دارد.   
12 در پستانداران................ واسطه ی میان جنین و مادر است.   
13 به عملی كه در آن جاندار جدید تولید می شود...............  می‌گویند.   
14 تركیب سلول جنسی نر و ماده را كه منجر به تولید سلول تخم می‌شود........... می‌گویند.   
15 اندام تولیدمثل نر و ماده درجاندار ............دربدن یك فرد است.   
16 گامت در اندام .................بوجود می‌آید.   
17 گروهی از موجودات كه مرز میان موجودات بی‌جان و جاندار هستند ...........نام دارند.   
18 مهمترین شباهت بین موجودات زنده و ویروس ها..................... است.   
19 تولیدمثل به دو روش ................. و............. صورت می گیرد.   
20 در تولیدمثل غیرجنسی، كار تولیدمثل بوسیله ............ صورت می‌گیرد.   
21 نوعی تولیدمثل غیرجنسی كه در آن جاندار اولیه یا قسمتی از بدن آن جاندار مشابه را ایجاد می‌كند تولیدمثل ................. نام دارد.   
22 خزه  گیاهی است كه تولیدمثل غیرجنسی به روش ........... دارد.   
23 اندامی كه هاگ‌ها در آن تولید می‌شوند .................. نام دارد.   
24 تولیدمثل جنسی بوسیله‌ی ................. صورت می‌گیرد.   
25 در گل بخش‌های تولیدكننده‌ی گامت ها، ............. و ................. هستند.   
26 به سر برجسته‌ی پرچم .............. می‌گویند.   
27 لقاح در حیوانات از نظر شرایط مكانی ممكن است به صورت .......... و .............. صورت بگیرد.   
28 به گردن دراز مادگی ................ می‌گویند.   
29 گامت‌های نر در انسان بوسیله ........... تولید می‌شود.   
30 تولید تخمك در انسان بوسیله ................ می‌باشد.   
31 جملات صحیح و غلط را مشخص كنید.
مهمترین ویژگی كه جانداران را از موجودات بی‌جان متمایز می‌كند تنفس می‌باشد.   
32  ویروسها مرز میان موجودات زنده و غیرزنده است.   
33 تولیدمثل نقش اصلی را در بقای نسل جاندار به عهده دارد.   
34 همة جانداران به روش جنسی تولیدمثل می كنند.   
35 خزه به روش قطعه قطعه شدن تولیدمثل می‌كند.   
36 باكتری ها و برخی آغازیان با دو نیم شدن تولیدمثل می كنند.   
37 هاگ‌ها در اندامی به نام تخمدان تولید می‌شوند.   
38 دانه گرده در پرچم گل تولید می‌شود.   
39 به سر برجسته پرچم كلاله می‌گویند.   
40 گامت نر تخمك و گامت ماده اسپرم نام دارد.   
41 در اسفنج‌ها و مرجان‌ها اندام نر و ماده در بدن یك فرد قرار دارند.   
42 به جانورانی كه اندان نر و ماده در یك فرد قرار دارد دوجنسی یا (نر – ماده) می‌گویند.   
43 در ماهی‌ها لقاح از نوع داخلی است.   
44 درپستانداران جنین از طریق اندامی به نام «جفت» با خون مادر ارتباط دارد.   
45 عمل اسپرم سازی در دمایی كمتر از دمای معمولی بدن انجام می‌گیرد.   
46 هاگ‌زایی نوعی تولیدمثل جنسی است.   
47 دانه‌های گرده باید به كمك آنزیم های حل‌كننده، راه خود را به محل گامت ماده باز كنند تا با آن تركیب شوند.   
48 تخمك سلول بسیار درشتی است و در انسان حدود 1/0 میلی‌متر قطر دارد.   
49 «جفت» بوسیله «بندناف» به جنین متصل است.   
50 در تولیدمثل جنسی برای بوجود آمدن جاندار جدید دو نوع سلول جنسی لازم است.   
51 در انسان گامت ها (سلولهای جنسی) توسط غدد جنسی تولید می‌شوند.   
52 برای انجام لقاح شرایط مكانی و زمانی خاصی لازم است.   
53 گامت نر برخلاف گامت ماده متحرك است.   
54 گزینه‌ی صحیح را انتخاب كنید و با علامت× مشخص نمائید.
كدام یك از موجودات زندة زیر تولیدمثل جنسی دارد؟
الف) باكتری‌ها          ب) گیاهان گلدار            ج) خزه‌ها               د) كپك‌ نان    
55 میوه در گیاهان از رشد كدام بخش مادگی حاصل می‌شود؟
الف) تخمك            ب) تخمدان                 ج) سلول تخم              د) خامه   
56 كدام جانور لقاح خارجی دارد؟
الف) كبوتر            ب)زنبور                 ج) ماهی              د) كانگورو   
57 كدام یك از روش‌های تولیدمثلی زیر جزء تولیدمثل رویشی می‌باشند؟
الف) قطعه قطعه شدن                 ب) جوانه زدن             
ج) هاگ‌زایی                               د) الف و ب صحیح است   
58 كدام یك از روش‌های تولیدمثلی زیر جزء تولیدمثل رویشی نیست؟
الف)دونیم شدن                            ب) قطعه قطعه شدن                
ج) جوانه زدن                                د) هاگ‌زایی    
59 سلولهای مولد تخمك اولین مراحل تبدیل شدن به تخمك را در دوران .............. طی می‌كنند.
الف) بلوغ                ب) جنینی                  ج) كودكی               د) جوانی   
60 سلول تخم كه درون تخمك قرار دارد ......... را می‌سازد.
الف) گیاهك (جنین)               ب) دانه               ج) میوه               د) ریشه     
61 مخمرها كه نوعی قارچ تك سلولی هستند به چه روشی تولیدمثل می‌كنند؟
الف) دو نیم شدن                            ب) قطعه قطعه شدن           
 ج) جوانه زدن                                  د) هیچكدام   
62 مهمترین شباهتی كه ویروس‌ها با موجودات زنده دارند ........... است.
الف) رشد             ب) حركت                 ج) تنفس                 د) تولیدمثل   
63 ایجاد امكان رشد تخم تا ایجاد نوزاد برای آنكه تولیدمثل موفق باشد، در كدامیك از موجودات زیر بهترین شرایط را دارد؟
الف) خفاش            ب) ماهی              ج) گنجشك              د) قورباغه   
64
 به گردن باریك مادگی ................ می‌گویند.
الف) بساك                ب) میله               ج) خامه                 د) كلاله     
65 افتادن دانه گرده روی كلاله مادگی را .............. می‌گویند.
الف) گرده افشانی            ب) تخمدان                ج) پرچم               د) لقاح   
66 در پستانداران جنین داخل اندامی به نام ............ در درون شكم مادر پرورش می‌یابد.
الف) تخمدان                  ب) رحم                    ج) جفت               د) بندباف  
67 بیضه‌ها عمل اسپرم‌سازی را از دوران .......... تا ............ انجام می دهند.
الف) جنینی- بلوغ                              ب) بلوغ- 50 سالگی           
ج) بلوغ- پایان عمر                            د) جنینی- پایان عمر   
68 تخمدان‌ها دو عدد غده بیضی شكل هستند كه در دو طرف داخل شكم در پایین و جلوی ................ قرار دارند.
الف) معده                   ب) روده‌ها                ج) كلیه ها                د) مثانه   
69 سؤالات تشریحی
تولید گامت‌ها بر عهده چه بخش‌هایی است؟     
70 هدف اصلی از تولیدمثل چیست؟   
71 لقاح در ماهی‌ها با لقاح در پرندگان چه تفاوتی دارد؟   
72 میوه و دانه از رشد كدام یك از اجزای گل حاصل می‌شوند؟   
73 جانداران بزرگی مانند (فیل، نهنگ، درختان گل‌دار) زمانی یك جاندار تك سلولی بوده‌اند چگونه چنین چیزی ممكن است؟   
74 انواع لقاح را از نظر مكانی نام ببرید.   
75 مزایای لقاح داخلی نسبت به لقاح خارجی را بنویسید.   
76 منظور از لقاح خارجی چیست؟ یك جانور نام ببرید كه لقاح خارجی دارد؟   
77 تفاوت تولیدمثل جنسی و غیرجنسی چیست؟   
78 گرده افشانی چیست؟   
79 منظور از لقاح چیست؟   
80 تولیدمثل غیرجنسی را توضیح دهید.   
81 تولیدمثل جنسی را توضیح دهید.   
82 منظور از صفات ثانویه جنسی چیست؟   
83  هر یك از جانداران زیر به چه روشی تولیدمثل می‌كنند؟
الف- باكتری                                                    ب- مخمر
ج- كپك نان                                                   د- كبوتر    
84 تولیدمثل به روش هاگ‌زایی جزء كدام یك از انواع تولیدمثل می‌باشد؟ آن را توضیح دهید.   
85 سه قسمت مادگی را نام ببرید.   
86 تولیدمثل رویشی را توضیح دهید.   
87 انواع تولیدمثل غیرجنسی را نام ببرید.   
88 تولیدمثل چه تفاوتی با سایر ویژگی‌های موجودات زنده دارد؟   
89 دانه گرده بوسیله چه چیز راه خود را به داخل تخمدان باز كرده و با آن تركیب می‌شود؟   
90 منظور از لقاح داخلی چیست؟ مثال بزنید.   
91 در كدام جانوران اندام تولیدمثل نر و ماده در بدن یك فرد قرار دارند؟   
92 در كدام جانوران جانور نر و ماده از هم جدا هستند؟   

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                  


   


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید