تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل یازدهم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل یازدهم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

پاسخی كه جاندار در برابر شرایط داخلی و خارجی از خود نشان می‌دهد ........ نام دارد.                 

2             وظیفه‌ی كنترل، ارتباط و هماهنگی اندام‌های مختلف بدن بر عهده دستگاه .................. است.       

3             به سلولهای سازنده دستگاه عصبی ............. می‌گویند.      

4             دستگاه عصبی با همكاری دستگاه .............. اعمال بدن را كنترل می‌كند.        

5             دستگاه عصبی دارای دو بخش اصلی ............... و ................. می‌باشد.    

6             مراكز كنترل اعمال ارادی و غیرارادی بدن ............. و ............. هستند.    

7             كار دستگاه عصبی محیطی ارتباط بین مراكز عصبی و .......... مختلف بدن می‌باشد.      

8             نورون‌ها از سه قسمت اصلی به نام جسم سلولی، .............. و .............. تشكیل شده‌اند.              

9             به دندریت‌ها و آكسون ............. عصبی می‌گویند.            

10           دندریت و آكسون ............... سیتوپلاسمی نورون‌اند.       

11           اجتماع تارهای عصبی در كنار یكدیگر ................. را تشكیل می‌دهد.              

12           كار نورون‌ها انتقال ................ به مراكز عصبی و از آنجا به همه نقاط بدن است.        

13           نورون‌ها انتقال پیام عصبی را فقط در یك ............ انجام می‌دهند.    

14           به محل ارتباط نورون‌ها ............. می‌گویند.     

15           پیام عصبی از ......... به سمت ............... جریان می‌یابد.               

16           كار نورونهای حسی انتقال پیام عصبی از اندام‌های بدن به سمت ............ است.             

17           كار نورون‌های .............. برقراری ارتباط بین نورونهای حسی و حركتی است.            

18           كار نورونهای حركتی انتقال پیام عصبی از ............ به كلیه اندام‌های بدن است.            

19           به كارهایی كه بسیار سریع و غیرارادی و بدون فكر كردن انجام می‌شوند اعمال ................ می‌گویند.        

20           به تركیبات شیمیایی خاصی كه از غده‌های درون ریز ترشح می‌شوند ............ می‌گویند.               

21           هورمونها به مقدار بسیار .............. ترشح می‌شوند و بوسیلة خون به ................. خود می‌رسند.             

22           كار هورمونها ایجاد ........... در بین اندام‌های بدن است.    

23           افزایش یا كاهش مقدار یك هورمون باعث ایجاد ................ می‌شود.               

24           میزان ترشح هورمون‌ها بوسیله خود غده ترشح كننده و غده ........... كنترل می‌شود.      

25           غده هیپوفیز تحت كنتل بخشی از ........... قرار دارد.         

26           تنظیم رشد بدن و تنظیم ............ تحت تأثیر عمل چند نوع هورمون قرار دارند.             

27           اندام هدف شامل مجموعه‌ی خاصی از سلولهای حساس به یك ........... است.   

28           در رشد بدن هورمونهای .................. و ............... مؤثرند.        

29           تأثیر هورمون غدة ........... در رشد بدن بیشتر مربوط به دوران جنینی است.                 

30           هورمون رشد از غدة ............. ترشح می‌شود. 

31           هورمون انسولین از غدة ............. ترشح می‌شود.            

32           هورمون ........... باعث كاهش قند خون و ورود آن به سلول‌ها می گردد.        

33           صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

  دستگاه عصبی مركزی شامل مغز و نخاع می‌باشد.            

34           دستگاه عصبی بدن انسان شامل دو بخش اصلی مركزی و محیطی می‌باشد.       

35           نورونهای حسی پیام‌های عصبی را از مغز و نخاع به اندام‌ها انتقال می‌دهند.     

36           پیام عصبی از آكسونها به سمت دندریت‌ها جریان می‌یابد.   

37           اعمال انعكاسی بسیار سریع و به طور ارادی انجام می‌گیرند.              

38           هورمونها به مقدار زیاد ترشح می‌شوند و بوسیلة خون به اندام هدف می‌رسند. 

39           مقدار ترشح یك هورمون همواره باید به اندازه‌ی مشخص باشد.          

40           هورمونها سبب كاهش یا افزایش شدت یك نوع فعالیت در بدن می‌شوند و در واقع آن فعالیت را تنظیم می‌كنند.                

41           غده تیروئید مقدار ترشح هورمونها را كنترل می‌كند.           

42           تنظیم رشد و تنظیم قند خون تحت تأثیر عمل چند هورمون قرار دارند.              

43           تنظیم وضعیت عمومی بدن برای مقابله با شرایط دشوار جسمی و روحی بر عهده هورمون‌های غدد فوق كلیه می‌باشد.                 

44           تنظیم فعالیت‌های تولیدمثلی و بروز صفات ثانویه جنسی توسط هورمون لوزالمعده صورت می‌گیرد.              

45           در تنظیم مقدار قند خون سه غده لوزالمعده، هیپوفیز و فوق كلیه نقش دارند.      

46           هورمون انسولین از غده لوزالمعده ترشح می‌شود.               

47           هورمون رشد از غده تیروئید ترشح می‌شود.        

48           هورمون انسولین باعث افزایش قند خون می‌شود.                

49           گزینه‌ی درست را با علامت × مشخص كنید.

هورمون كدام غده فعالیت سایر غده‌ها را كنترل می‌كند؟

الف) تیروئید            ب) فوق كلیه                ج) هیپوفیز               د) لوزالمعده             

50           هورمون انسولین از كدام غده ترشح می‌شود؟

الف) هیپوفیز          ب) لوزالمعده                ج) فوق كلیه             د) تیروئید              

51           رشد و سوخت و ساز مواد به كمك هورمون غدة ............ انجام می‌شود؟

الف)لوزالمعده          ب) تیروئید              ج) هیپوفیز              د) فوق كلیه                 

52           رشد و سوخت و ساز مواد به كمك هورمون غدة ............ انجام می‌شود؟

الف)لوزالمعده          ب) تیروئید              ج) هیپوفیز              د) فوق كلیه                 

53           ترشحات كدام غده‌ ما را برای مقابله با خطر و شرایط جسمی و روحی یاری می‌كند؟

الف) هیپوفیز             ب) لوزالمعده            ج) فوق كلیه            د) تیروئید                

54           رشد و وادار كردن سایر غده‌ها به ترشح هورمون وظیفة كدام غده است؟

الف) هیپوفیز            ب) فوق كلیه            ج) تیروئید             د) لوزالمعده                

55           هورمونها از طریق .............. به همه‌ جای بدن می‌رسند.

الف) پوست              ب) اعصاب              ج) خون            د) دستگاه گوارش            

56           در بدن انسان تنظیم شیمیایی- الكتریكی به عهده كدام دستگاههاست؟

الف) هورمونی- هورمونی  ب) هورمونی- عصبی      ج) عصبی- عصبی               د) عصبی- هورمونی           

57           در تنظیم مقدار قند خون به طور عمده كدام غده‌ها نقش دارند؟

الف) لوزالمعده                              ب) هیپوفیز            

ج) فوق كلیه                                 د) هر سه گزینه صحیح است      

58           اگر قد شخصی كوتاه باشد كدام هورمون كمتر ترشح شده است؟

الف) انسولین                                ب) هورمون رشد            

 ج) هورمون عواطف                    د) هورمون تیروئید   

59           كدام عمل زیر انعكاسی نیست؟

الف) عطسه                   ب) سرفه               ج) خمیازه               د) خوردن                

60           سؤالات تشریحی

كار دستگاه عصبی چیست؟    

61           دو بخش اصلی دستگاه عصبی را نام ببرید.          

62           كار دستگاه عصبی مركزی چیست؟      

63           دستگاه عصبی مركزی شامل چه قسمت‌هایی است؟              

64           دستگاه عصبی مركزی شامل چه قسمت‌هایی است؟              

65           نورون چیست؟       

66           هر سلول عصبی (نورون) چند قسمت اصلی دارد؟ نام ببرید.              

67           عمل انعكاسی چیست؟            

68           چند مثال برای عمل انعكاسی نام ببرید.                 

69           هورمون چیست؟    

70           كار دستگاه هورمونی چیست؟               

71           چرا خون مناسب‌ترین وسیله برای انتقال هورمون‌هاست؟    

72           چند غدة ترشح كنندة هورمون در بدن نام ببرید.   

73           آیا تغییر قطر مردمك چشم در تاریكی یك عمل انعكاسی است؟ دلیل بیاورید.       

74           هورمون رشد كه از هیپوفیز ترشح می‌كند بر كدام ناحیه از بدن اثر می‌گذارد؟ توضیح دهید.            

75           شخصی در یك حادثه احساس خطر كرده است.

الف- بدن او برای مقابله با خطر چه هورمونی ترشح می‌كند؟

ب- این هورمون از كدام غده ترشح می‌شود؟

ج- بر روی چه عضوهایی از بدن تأثیر می‌گذارد؟               

76           الف- هورمون انسولین از كجا ترشح می‌شود؟

ب- وظیفه این هورمون چیست؟           

78           آیا می‌توان گفت كه عمل انعكاسی نیاز به آموزش ندارد؟ توضیح دهید.              

79           هورمونها از كجا ترشح می‌شوند و چگونه به اندام هدف می‌رسند؟     

80           هورمونها از كجا ترشح می‌شوند و چگونه به اندام هدف می‌رسند؟     

81           با مقایسه دستگاه عصبی و دستگاه هورمونی جدول زیر را كامل كنید.               

82           دو ویژگی ساختاری نورون‌های حسی را بنویسید.               

83           كدام غدة بدن با هورمون خود كار سایر غده‌ها را كنترل می‌كند؟         

84           دست احمد ناگهان به بخاری داغ برخورد می‌كند و او به سرعت دست خود را عقب می‌كشد. در این عمل انعكاسی:

الف- محرك و پاسخ را مشخص كنید.

ب- این واكنش ارادی است یا غیر ارادی؟            

85           تفاوت نورونهای حسی و حركتی را از نظر كار بنویسید.   

86           كدام بخش از دستگاه عصبی اطلاعات دریافتی شده را تفسیر می‌كند و به آن پاسخ می‌دهد؟                

87           دو ویژگی ساختاری نورونهای حركتی را نام ببرید.            

88           تفاوت سیم‌های برق با رشته‌های عصبی چیست؟                  

89           دندریت چیست؟      

90           آكسون چیست؟       

91           انتقال پیام از یك رشته عصبی به رشتة دیگر چگونه صورت می‌گیرد؟              

92           عصب چیست؟       

93           كار نورونها چیست؟              

94           انواع نورون را نام ببرید؟     

95           كار نورونهای حركتی چیست؟              

96           كار نورونهای حسی چیست؟                 

97           كار نورونهای رابط چیست ؟                 

98           هورمون عواطف:الف- از كدام غده ترشح می‌شود؟ ب- در چه شرایطی ترشح می‌شود؟ ج- بر كدام اندام‌های بدن اثر می‌گذارد؟     

99           جسم سلولی نورون شامل چه قسمت‌هایی است؟ (3مورد)    

100        منظور از تار (رشته‌های) عصبی چیست؟            

101        منظور از تار (رشته‌های) عصبی چیست؟    

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                           

                                               برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید