تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم دوم راهنمائی سری پنجم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

 

                 الف-پاسخ درست رابامشخص کنید.

1             کدامیک ازموارد زیر مثالی از یک تغییرشیمیایی است؟

  الف-جوشیدن آب        ب- حل شدن شکر در آب   ج- زنگ زدن میخ     د-ذوب شدن پارافین

2             درکدامیک از پرتوهای زیر طول موج کم ولی بسامدزیاد است؟

الف-فروسرخ                ب-گاما          ج-رادیویی          د- رادار

3             برای شناسایی چه ماده ای از محلول ید استفاده می کنیم؟

الف-مس                    ب-نشاسته                    ج-قند                       د-کربن دی اکسید

4             کدام مورد از خواص فیزیکی آب نیست؟

الف-دردمای معمولی مایع است    ب-نمیسوزد   ج-شفاف است   د-هرلیتر آن یک کیلوگرم است

5             به مدت زمانی که طول میکشد تا نوسانگر یک نوسان انجام دهد گفته میشود.

الف-فرکانس               ب-دوره             ج-طول موج            د-بسامد

6             در کدام یک از وسایل زیر تصویر هم میتواند حقیقی باشد هم مجازی؟

الف-عدسی کوز           ب-عدسی کاو             ج-آینه کوژ                د-آینه کاو

                  ب-جاهای خالی راباکلمات مناسب داخل پرانتز پرکنید

7             هنگامی که نور از محیط هوا وارد آب میشود سرعت آن.....میشود.(کمتر –بیشتر-تغییر نمیکند)

8             اگر سطح بازتاب کننده آینه ای برآمده باشدآن را.......میگویند.(تخت –کوژ-کاو)

9             از کدام موج در صنعت وپزشکی استفاده میشود(صوت- فرا صوت- فرو صوت)

10           .جواب کوتاه بدهید.

الف-به جسمی گفته میشود که صوت تولید میکند........

ب-به زاویه بین پرتو تابش وخط عمود برآینه گفته میشود....

ج-آینه اتومبیل چه نوع آینه ای است؟...........

د-بخشی ازانرژی تابشی خورشیدکه گرما تولید میکند....

11           در جمله زیر یک غلط علمی وجود دارد .زیر آن را خط کشیده صحیح ان رابنویسید.

آهن دراثر مجاورت با اکسیژن زنگ زده وبه اهن سولفیدتبدیل میشود.

 

12 یک موج رسم کنید وطول موج راروی آن نشان دهید.

 

14           دو ترکیب که از سوختن شمع تولید میشود رابنویسید.1-.................2-..................

15           درموارد زیر تعیین کنید چه عاملی بر سرعت انجام واکنش موثر است؟

الف-آب اکسیژنه درمجاورت میخ زنگ زده سریعترتجزیه میشود................

ب-یک کیلو گرم خاک اره چوب سریعتر ازیک کیلوگرم چوب یک تکه میسوزد............

16           پاشیده شدن نور درمنشور راتوضیح دهید.

17           آب به کمک جریان الکتریسیته  به گازهای اکسیزن وهیدروژن تجزیه میشود.

الف-معادله نوشتاری این تغییررابنویسید.

 

ب-فراورده هاوواکنش دهنده هاراتعیین کنید

18           خورشید گرفتگی چگونه اتفاق می افتد؟ توضیح دهید.

19           دو تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی وهمرفت رابنویسید.

20           دو تفاوت امواج صوتی والکترو مغناطیسی رابنویسید. 

21           به یک کیلو گرم یخ صفر درجه گرما میدهیم تا ذوب شود درطول مدت ذوب دمای آن افزایش نمی یابد .چرا؟

22           چرا لوله های پشت یخچال خانگی سیاه است؟

23           دوراه جلوگیری از اتلاف گرما در خانه رابنویسید

24           .باتوجه به شکل اگر مولکولهای موجوددردوطرف این واکنش راروی کفه ترازو قرار دهیدکدام قسمت سنگین تر خواهد بود؟چرا؟ 25           شکل راتفسیر کنید

 

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید