تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم اول راهنمائی سری سیزدهم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

 

سوالات اول  راهنمایی نمونه سوالات علوم تجربی اول راهنمایی

جاهای خالی را با كلمه ی مناسب كامل كنید .(1نمره)

الف : ازبه هم پیوستن اتمهای عنصرهای مختلف .............................به وجود می آید.

ب :  با افزایش دما ،فضای خالی بین ذره های سازنده ی ماده ...................... می یابد.

** سوالهای چهار گزینه ای(5/1نمره)

2.انبساط عادی آب درچه دمایی است؟

الف : 4درجه           ب : زیر4درجه         ج:زیر0درجه        د: بالای 4درجه

3.كدام جنبش در مواد جامد وجودندارد؟

الف : ارتعاشی              ب:انتقالی               ج:چرخشی         د : مواردب وج

4.انبساط حجمهای مساوی از كدام ماده از همه كمتراست؟

الف:مس          ب:آهن                    ج:شیشه            د: آلومینیم

**سوالهای تشریحی

5. علی هرچه تلاش كرد نتوانست درپلاستیكی قوطی فلزی زردچوبه  را برای مادرش باز كند بنظر شما او باید ازچه راه حلی  برای بازكردن در قوطی استفاده كند؟(1نمره)

6.حسین برای ساختن یك دماپا ،دو تیغه ی فلزی هم طول وغیرهم جنس را روی هم قرار داد اما هرچه دوتیغه ی دماپارا حرارت داد دماپا خمیده نشد بنظرشما اشكال كار او چه بوده است؟(1نمره)

7. برای پركردن كپسولها،بافشارزیادگازرا وارد كپسول می كنند این كدام خاصیت گازهارانشان می دهد؟(5/0نمره)

1.جاهای خالی را با كلمه ی مناسب كامل كنید .(1نمره)

الف : به دو  عمل تبخیر و........................متوالی آب تقطیر می گویند.

ب :  وقتی هوا از بخار آب .........................شده باشد می گوییم هوا شرجی است.

** سوالهای چهار گزینه ای(1نمره)

2.تشكیل برفك دریخچال به علت كدام تغییر حالت ماده است ؟

الف :تصعید                    ب : تبخیر                 ج:چگالش           د: میعان

3.كدام یك از تغییرهای زیر گرماده است ؟

الف : انجمادیخ              ب:تبخیرالكل            ج:ذوب كره         د : تصعید نفتالین

**سوالهای تشریحی

4.علی و حسین درحمام متوجه شدند كه روی یكی ازلوله ها، قطره های آب جمع شده است علی گفت كه این لوله ی آب گرم است ولی حسین گفت كه این لوله ی آب سرد است. شما با نظر كدامیك موافقید؟دلیل بیاورید. .(1نمره)

5.چرا می توانند  شیشه رادركارخانجات شیشه سازی به هر شكلی كه می خواهند دربیاورند ؟(5/0نمره)

6.مادر پریسالباسهای خیس را درمجاورت هوا ودرآفتاب برروی طناب پهن كرد .سه عامل موثری كه مادر پریسا برای زودتر خشك شدن لباسها در نظر گرفته است چیست ؟باذكردلیل نام ببرید(5/1نمره).

          

1.جاهای خالی را با كلمه ی مناسب كامل كنید .(5/1نمره)

الف : اجزای مخلوط ..........................بطور غیر یكنواخت پراكنده شده اند.

ب :  هرچه ناخالصی یك ماده كمتر باشدخلوص آن ماده ....................... است.

ج : به مخلوط دو یا چند فلز ............................ می گویند.

** سوالهای چهار گزینه ای(بارم هرقسمت 5/0نمره)

2. برای جدا كردن چه مخلوط هایی  ازروش تبلور استفاده می كنند ؟

الف : مخلوط های همگن جامد در مایع                    ب : مخلوط های همگن مایع در مایع                 

  ج: مخلوط های نا همگن مایع در مایع                   د: مخلوط های نا همگن جامد در مایع                  

3.كدامیك ازخصوصیات  نافلزها نیست ؟

الف : ظاهری مات دارند.             ب: براثرضربه خرد می شوند.           ج: رسانای خوب برای گرما نیستند.         د : چكش خوارند.

4.كدام یك از مواد زیر خالص نیست؟

الف:آب مقطر                         ب: جیوه                        ج: هوا                            د: اكسیژن

5.مخلوط آب ونفت را به چه روشی می توان ازهم جدا كرد؟

الف: تقطیر                              ب: سرریز كردن              ج: صاف كردن               د: تبلور

**سوالهای تشریحی

6.درشكل های مقابل نوع مواد را مشخص كنید.(1نمره)                                                   

                   (عنصر،تركیب،مخلوط ،خالص)

                                                                                                                                                                 1                          2                              3

7. با مواد داد شده ی زیر دو مخلوط همگن ودو مخلوط ناهمگن بسازیدوروش جداسازی اجزای آنها را درجدول بنویسید. .(2نمره)

                                                                          **      آب -  روغن -  الكل -  نشاسته -  شكر   **

ردیف                مخلوط همگن      روش جداسازی  مخلوط نا همگن      روش جداسازی

    1                                                         

                     2                                                        

8.الف:آلیاژ طلا ازچه فلزاتی ساخته شده است ؟ب :چرا طلا را به صورت آلیاژ در می آورند؟.(1نمره)

 

9. دو جزء تشكیل دهنده ی یك محلول راباذكر مثالی نام ببرید؟.(1نمره)

 

10. واژه های زیررا تعریف كنید؟.(5/1نمره)

الف:چكش خوار:

ب:حلال:

ج:تبلور:                                                                                              

1.جاهای خالی را با كلمه ی مناسب كامل كنید .(5/1نمره)

الف : صورتی ازانرژی كه درمولكولهای ماده ذخیره است انرژی..........................می نامند.

ب :  نیرویی كه مانع ادامه حركت اجسام می شود نیروی ......................... می نامند.

ج: شتاب ،نشان دهنده ی تغییرات ........................درواحدزمان است.

** سوالهای چهار گزینه ای(5/1نمره)

2.نیرویی كه بیشترین تاثیررادرزندگی انسان داردكدامست ؟

الف :شیمیایی                         ب : مكانیكی                  ج:الكتریكی                  د: گرمایی

3. بادورشدن اززمین نیروی گرانش چه تغییری می كند ؟

الف : افزایش می یابد           ب:كاهش می یابد          ج:تغییری نمی كند       د : بستگی به جرم جسم دارد.

4. كدام یك واحد اندازه گیری  سرعت است؟

الف:متربر ثانیه                      ب:كیلومتربرساعت          ج: متربردقیقه                 د: هرسه مورد

**سوالهای تشریحی

 5. جسمی روی آب قرار دارد دونیرو یی كه یکی از بالا به پایین و دیگری از پایین به  بالا  بر جسم روی آب وارد می شود چه نامیده می شوند ؟(1نمره)     

                                                                                                                                                                                

6.قانون پایستگی انرژی را بیان كنید. (1نمره)

7.دوتفاوت جرم باوزن رابنویسید. (1نمره)

8.دوندهای درمدت 3دقیقه مسافت  1800متری را طی كرده است :

الف:این دونده چندمتربرثانیه بوده است؟(5/0نمره)

ب:سرعت این دونده درهردقیقه چقدر است؟(5/0نمره)

9. جدول زیررا كامل كنید؟(1نمره)

                             نام  وسیله                 تبدیل انرژی

                       باتری اتومبیل                          .............................

                ..............................              انرژی مكانیكی به الكتریكی

10.متحركی 8متر به شرق وسپس 5متر به شمال و بعد از آن 7 متر به شرق سپس 5 متر به جنوب می رودرا :           

الف: مسافت پیموده شده چقدر است؟(5/0نمره)                                     

ب:جابجایی چقدراست؟(5/0نمره)          

11.واژه های زیر را تعریف كنید. (1نمره)

الف:انرژی پتانسیل:

ب:سرعت:

www.amoozesholoom.blogfa.com

بازگشتبرای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید