تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم اول راهنمائی سری چهارم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

 

نمونه سئوال علوم اول راهنمایی

(الف) جملات صحیح را با ص» و غلط را با «غ» مشخص كنید

1- مواد از مولكول ها و اتم ها ساخته شده اند. (    )

2- عنصر ماده ای است كه فقط از یك نوع اتم ساخته شده است. (    )

3- ذره های سازنده همه ی عنصر ها اتم می باشد. (    )

4- اكسیژن عنصری است كه مولكول آن از دو اتم یكسان ساخته شده است. (    )

5- جان دالتون معتقد بود اتم های سازنده ی یك عنصر شبیه یكدیگرند. (    )

6- آهن عنصری است كه ذره های سازنده ی آن اتم است. (    )

7- ید عنصری است كه مولكول آن از به هم پیوستن دو اتم یكسان ایجاد شده است. (    )

8- تركیب ها از تركیب شدن عنصر ها به وجود می آید. (    )

9- هوا یك ماده  تركیب است. (    )

10- تعداد انواع عنصر ها بسیار كمتر از تعداد انواع تركیب ها می باشد. (    )

11- آهن ، آب و طلا عنصر می باشند. (    )

12- آنچه كه شكل نا معین و حجم نا معین دارد مایع است. (    )

13- جنبش مولكول های آب كمتر از جنبش مولكول های بخار آب است. (    )

14- مولكول های مواد مایع در جای خود می لرزند. (    )

(ب)جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.

1- ذوب ، تبخیر و ………..تغییراتی گرماگیر هستند.

2- قابلیت حل شدن ماده در آب را…………………….گویند..

3- ماده ای كه ذره های سا زنده ی آن تنها از یك نوع اتم ساخته شده است ……..…… می گویند.

4- ماده ای را كه مولكول آن از دو یا چند نوع اتم متفاوت سا خته شده است ماده ی ……………………. می گویند.

5- اكسیژن عنصری است كه ذره های سازنده ی آن…………… است واز به هم پیوستن دو یا سه اتم یكسان ایجاد می شود.

6- ماده………………… دارد و فضا اشغال می كند.

7- نقره عنصری است كه ذره ی سازنده ی آن …………………… است.

8- مولكول های …………………… می تواند آزادانه روی هم دیگر سر بخورند.

9- هوا مخلوطی از دو عنصر …………………… و اكسیژن است.

10- انژی موجود در حبه قندانرژی…………………..می باشد..

11- كربن دی اكسید یك ماده ……………………  می با شد.

12- گاز شكل و ……………………  نا معینی دارند.

13- فلز ها ………………برق وگرما می باشند.

14-سرعت تبخیر آب ……………….ازسرعت تبخیر الكل است.

(ج) سئولات كامل كردنی:

1-برای درجه بندی یك دماسنج ابتدا آن را درمخلوط آب و ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-دماسنج طبی را باید قبل از مصرف ضدعفونی كرد زیرا……………………………………………………………………………...

(د) سئوالات تشریحی:

1-چه عواملی در سرعت تبخیر اثر دارند؟

2-منظور از انرژی چیست؟

3-چرا یك حبه قند درآب داغ زودتر حل می شود تا آب سرد؟

4-چهار مورد از خصوصیات نافلزها رابنویسید.

5-به چه تغییراتی گرماگیر گویند؟

6-روشهای جداسازی فیزیكی مواد را نام ببرید.

7-روش تقطیر را توضیح داده وبگویید از آن در چه مواردی استفاده می شود؟

8-سه حلال بجز آب را نام برده وویژگیهای یكی از آنها رابنویسید.

9-برای جداسازی محلول جامد درمایع از چه روشی استفاده می شود؟

نمونه 2

توجه: در انتهای هر سوال  شماره صفحه آن سوال برای پیدا کردن پاسخ صحیح بعد از امتحان آورده شده است.

الف- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 4 نمره

1- نرمتنان را بر اساس نوع.............طبقه بندی می کنند.ص 114

2- بزرگترین گروه کیسه تنان ...........هستند. ص 113

3 – عامل اصلی بوجود آورنده امواج .............است. ص 98

4 – ابرهای .............معمولا در ارتفاع بالا تشکیل می شوند وباران ندارند. ص 86

5 - واحد اندازه گیری نیرو............نام دارد. ص 66

6 – کرم شبتاب انرزی ................را به نورانی تبدیل می کند. ص 52

7 – نیرویی که مانع ادامه حرکت اجسام می شود نیروی .............نام دارد. ص 59

8 – لایه های آبدار زمین همیشه در روی لایه های .................تشکیل می شوند. ص 94

ب - جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

9 -  بیشتر آب شیرین ذخیره شده در روی زمین به شکل یخ است (          ). ص 90

10– ماسه سنگ جزء سنگهای نفوذ پذیر است (         )  . ص 94

11– عروس دریایی و شقایق دریایی دارای لوله گوارش هستند (         ). ص 104

12-کرم کدو از انواع کرمهای لوله ای است (          ) . ص 114

ج- سئولات چهارجوابی:

13- دوکفه ای ها جزء کدام دسته از جانداران زیر هستند:

             الف- اسفنج ها         ب-نرمتنان                     ج- کرم ها                 د- مهره داران

14- کدام نوع ابر در ارتفاع پایین تشکیل می شود وممکن است مه بوجود آورد؟

             الف-کومولوس         ب-  سیروس                   ج- استراتوس            د- ابرهای پرمانند

15- واحد جرم کدام گزینه است:

             الف- نیوتن              ب- ثانیه                        ج- کیلومتر                د- کیلوگرم

16- نیرو با ایجاد ...........باعث تغییر سرعت می شود.

              الف-شتاب              ب- حرکت                      ج-فشار                    د- مسیر

17- انواع کرمها را فقط نام ببرید ص 114

18- شتاب چیست؟  ص 78

19- جابجایی را تعریف کنید.ص 75 

20- شخصی مسافت 270متررادر5/1 دقیقه می دود سرعت او چقدر است؟ با فرمول

21- دو مورد از تفاوتهای جرم و وزن را بنویسید    ص 68

22- قانون پایستگی انرزی را بیان کنید   ص 55

23- چرا اسفنج ها نیازی به دستگاه عصبی ندارند؟    ص 108

24- وظیفه اسکلت داخلی چیست؟

25- انواع بیمهره ها را فقط نام ببرید

amozesh12.blogfa.com

 بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید